jueves, 30 de octubre de 2014

La Curación de Contenidos de Souto André (Desinfoxicándome)

Internet es una fuente inmensa de información, de sobre carga de información más bien. La curación de contenidos, por lo tanto, nos permite "desinfoxicarnos" del exceso de información de una forma sistemática y sencilla. Y evitar, de este modo, la saturación del exceso de información que circula en Internet, y que no tiene porque ser verídica y/o gozar de calidad.

La Curación de Contenidos por lo tanto, consiste en buscar, encontrar y seleccionar los contenidos e informaciones que nos interesan. Es decir, filtrar los contenidos de la red para facilitarnos la búsqueda, y claro está, ahorrar tiempo, para después poder distribuirlos o compartirlos.


Para curar contenidos y filtrar información es necesario tener un objetivo claro y bien definido.

Existen muchas formas distintas de presentar los resultados en la curación de contenidos. En mi caso, he intentado utilizar dos herramientas el Feedly y el Scoopit. Y desde la novedad y/o mi poca experiencia, me he sentido cómoda con la utilización del Feedly. La otra herramienta me resultó más compleja pero no descarto ir curioseando poco a poco, investigando según mis necesidades de filtración.

Aquí os dejo mi Curación de Contenidos, donde he buscado la información que para mí es más relevante. Desde luego, Feedly me ha resultado no sólo eficiente sino lo más productivo para desinfoxicarme. ;)


lunes, 20 de octubre de 2014

Mi Entorno Personal de Aprendizaje Souto André


Un Entorno Personal de Aprendizaje o Personal Learning Envirement (PLE), en inglés, podemos considerarlo como un “sistema” para ser quien de gestionar “nuestra manera” nuestro propio proceso de aprendizaje.

Es decir, una forma de buscar nuestros propios objetivos e intereses de aprendizaje para hacerlo más fácil, más sencillo o más personal. Al mismo tiempo, genera o crea nuevos ámbitos e intercambios de comunicación.

El PLE podemos fundamentarlo en las fuentes de información que consultamos diariamente y como ellas pueden llegar a modificar nuestras propias reflexiones, creencias y/o ideologías. Incluye por lo tanto desde la formación reglada, hasta la no reglada e informal. Lo que está claro, es que, Internet hoy en día es una parte fundamental de todos y cada uno de los PLE.Aquí os dejo mi Entorno Personal de Aprendizaje, donde destaco lo que me acompaña en mi PLE. Que va desde la escuela, los libros que leo (mayoritariamente ensayos), la ciencia y la medicina de la que me gusta estar al día, las Universidades en las que de un modo u otro me he formado. También he considerado importante destacar las emisoras tanto de televisión como de radio, en las que me gusta incluir la música y el cine. Por supuesto, mi Comunidad Autónoma y su Administración (Xunta de Galicia), su Servicio Público de Empleo y por último como parte de fundamental, las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación las TIC.martes, 14 de octubre de 2014

Reflexión individual da poñencia de Fernando Aguilar-Galindo Ávila: "Erradicando os límites da linguaxe para ampliar os límites do pensamento."

Despois da poñencia de Fernando Aguilar-Galindo Ávila non podo deixar de reflexionar no tocante a linguaxe e a súa importancia, xa que, a percepción humana das realidades determínaas xustamente a linguaxe.

E o cerebro constrúe tantas imaxes como as que pode describir a lingua, ou as linguas, que coñecemos e que fabulamos, co cal, se posuímos un vocabulario amplo percibiremos unha perspectiva máis dilatada, diversa e plural da realidade, que se posuímos un vocabulario empobrecido e escaso, xa que reducirá de xeito significativo a percepción do entorno. É dicir, que a linguaxe é un dos factores que afecta á construción do pensamento e permítenos describir e percibir a realidade, de tal xeito que, se algún elemento da realidade carece de nome desaparece de nosa mirada que observa e deixaría de existir.

Podemos comprender e concretar sinxelamente entón, a importancia de deixar de utilizar na nosa comunicación unha linguaxe sexista, xa que, o seu uso, segue a apoiar ás agachadas a naturalización da desigualdade entre mulleres e homes. Onde os acontecementos sociais, as relacións humanas e a cultura, paralizarase e, seguiremos obstruíndo o noso pensamento.


Erradicando os límites da linguaxe.
A linguaxe como instrumento de representación da realidade ten gran impacto sobre o que a xente e o conxunto da sociedade percibe, xa que estrutura o pensamento e é elemento da comunicación e interacción. Ao mesmo tempo, actúa como un mecanismo autorregulador do noso comportamento. Polo tanto, pode e debe ser modificado. Por iso, as diferentes Reais Academias das Linguas do noso Estado español, vense obrigadas a renovar as edicións dos seus dicionarios, incorporando novas palabras ou neoloxismos, desterrando outros en desuso, ou cambiando e actualizando as súas acepcións.

Por iso, é imprescindíbel suprimir os límites opresores do noso pensamento para coa linguaxe e abrir novos espazos de reflexión. Agora ben, provocar estes cambios non depende soamente da vontade, senón que, precisamos dispoñer das ferramentas para que dende calquer ámbito de actuación, poidamos axustarnos ás normas e convencións que nos permitan transmitir mensaxes comprensíbels, e aplicar elementos que favorezan o seu uso integrador, plural, diverso e, especialmente non sesgado por razóns de sexo ou de xénero e que trate a información dende parámetros e medidas non discriminatorias.

No curso da historia, grandes mulleres organizadas e empoderadas de sororidade, fixeron pasos axigantados para cambiar unha sociedade patriarcal e arcaica que dirimía os dereitos e liberdades en función do sexo. Hoxe, ninguén discute os dereitos igualitarios entre homes e mulleres mais, non por iso, os dereitos formais son tamén dereitos reais.

É evidente, que ao longo destes últimos anos a perspectiva de xénero tornouse nun óvulo a hora de abordar os problemas de desenvolvemento, pobreza e desigualdade de oportunidades entre mulleres e homes, o cal, consideramos imprescindíbel para estender as fronteiras do noso pensamento na linguaxe.


Co cal, para rematar cós estereotipos de xénero, é preciso erradicar o sexismo da linguaxe, ou, dito doutro xeito, é imprescindíbel cá lingua perciba a realidade actual, que está marcada pola saída das mulleres ao espazo público, aos espazos de toma de decisións, pola conquista de todos os dereitos humanos e da cidadanía que nos veñen dados por lei. Mesmamente, é imprescindíbel e vital que a lingua facilite a “normalización” dos varóns no ámbito doméstico, nos coidados, e nas súas emocións e afectos, a fin de facilitar unha transición cara unha sociedade máis plural, máis xusta e máis equilibrada.

Ampliando os límites do noso pensamento na linguaxe
O obxectivo que se plantexa é concienciar á humanidade, especialmente aos axentes educativos, no feito de que a lingua, do mesmo xeito cás persoas e a sociedade, está viva, en constante evolución e modificándose de xeito permanente, e así, soslaiar o uso sexista da linguaxe e erradicar, deste xeito, a discriminación e segregación lingüística, e como non, a limitación implicada no noso coñecemento. Para iso, é de recibo potenciar os recursos que existen a nosa disposición para evitar incorrer no sexismo lingüístico. Nembargante, cambiar os nosos costumes non é unha tarefa sinxela e precisa de moito esforzo e vontade, xa que, temos tan interiorizados o androcentrismo e o sexismo, cás veces, non nos damos conta e resúltanos moi complexo distinguilo.


Para facer un uso non sexista da linguaxe non hai fórmulas específicas, senón que, aos poucos, ímonos dar conta a través de claves, guías e protocolos, onde están os sesgos do noso pensamento e de como se volcan a través da linguaxe. Debido a estreita relación que existe entre linguaxe e pensamento, imos ir modificando a nosa linguaxe na medida en que sexamos conscientes e capaces de discernir có usamos incorrectamente, e cando fagamos o esforzo de realizar as modificacións pertinentes no xeito de expresarnos. Folga dicir, que se somos docentes con verdadeira preocupación por aportar unha visión do mundo máis igualitaria e democrática, deberiamos evitar perpetuar ata a saciedade os estereotipos lingüísticos.

Calquer docente debería velar polo cumplimento do principio de igualdade e da non discriminación na educación e formación que emite. As actuais estruturas lingüísticas imperantes na nosa Constitución, perpetúan aínda desigualdades sociais de raíz histórica en relación co nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Por iso, é necesario e apremiante modificar xa de forma inescusábel os usos lingüísticos. Converténdose os dereitos formais en dereitos reais.


Conclusión
Xa para rematar, é imprescindíbel que teñamos ben presente que a lingua ou as linguas, non son discriminatorias, senón que, o que discrimina é o uso que facemos delas, e que é posíbel redactar textos respetuosos e democráticos se partimos da perspectiva de que queremos facelo e contamos cós recursos axeitados.

Se dende calquer ámbito abrimos novos espazos de reflexión o redor do sexismo que existe na linguaxe e na comunicación humana, e potenciamos a utilización dunha linguaxe non sexista, tratando a información dende parámetros non discriminatorios nin invisibilizadores para as mulleres, erradicaremos os límites da linguaxe e ampliaremos os límites do noso pensamento. Xa que, se a linguaxe non nomea ás mulleres, claro está que non existen.

Bibliografía
BUTLER, JUDITH, (2004) Lenguaje, poder e identidad, Editorial Síntesis, S.A., Madrid.
FUNDACIÓN ISONOMÍA, (2008) Claves para un uso no sexista del lenguaje y la comunicación, 2ª edición, -Módulo 3; RENAU MICHAVILA, MARTA, Lo que las palabras esconden: desvelemos el sexismo en el lenguaje-, Castellón de la Plana.

Webgrafía
García, Andrea, Hacia un uso no sexista de la lengua. Salirse de la norma para educar en libertad [En liña]; http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/lenguaje.pdf [Consulta: 29 novembro 2011]
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. [En liña]; http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf [Consulta: 14 decembro 2011]
V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010. [En liña]; http://www.burela.org/PDF/5planigu.pdf [Consulta: 14 decembro 2011] Constitución Española, [En liña];http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf [Consulta: 23 decembro 2011]

viernes, 10 de octubre de 2014

Reflexión Individual do Bloque 1. Souto André

Reflexión Individual do Bloque 1

Souto André

Facendo agora una pequena reflexión dos puntos que para mi foron ou consideirei máis importantes en cada tema dos tratados neste primeiro bloque, é preciso facer un pequeno percorrido polos mesmos ; Marco de referencia na orientación laboral, O mercado laboral, Certificación e formación profesional, Política social e de emprego na Unión Europea e por último a Iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral.

Tentamos diferenciar as competencias do Sistema Nacional de Emprego, de xeito que de entre o alumnado que traballamos como personal orientador fóramos capaces de realizar algunha das accións ou medidas axeitadas as súas necesidades.

Polo que se refire ao Tema do Mercado Laboral, foi interesante observar as novas tendencias do mercado laboral de cara a adaptación dos perfís profesionais de cara ás novas demandas impregnadas polas TIC. Acontence que, debemos ser quen de ver que non soamentes existe un perfil profesional e que non todas as persoas que demandan traballo están ao día neste campo que sinten como algo extraño, complexo e totalmente descoñecido. Polo que temos que ser quen de saber xestionar e aprender correctamente esas novas tendencias.

Sen embargo, no Tema relacionado coas Certificacións profesionais e as Competencias Clave tan en boga actualmente, a nivel persoal é un tema que sabendo a importancia que ten ou tal vez a necesidade imperante de moita xente que quedou fora da formación reglada, non é que coñeza o suficiente é no que me gustaría traballar máis.

Pola contra os dous últimos Temas que se centraban nas Políticas Europeas relacionadas coa empregabilidade e movilidade europea considero un tema para un colectivo específico.

Temas ampliamente traballados anteriormente e, ao memso tempo descoñecidos xa que aínda que as poñencias foron todas fantásticas. Facíaseme complexo manter a atención ás mesmas xa que oa mesmo tempo tíñamos que atender ás TIC. O que fixo que pola miña parte o desbordamento fora abrumador de toda a información e a falta de tempo adicado. Sentínme Infoxificada.

Infoxificada e encantada por todas e cada una das novas responsabilidades de aprendizaxe que se nos plantexan dende éste Posgrao de Especialización en Orientación Laboral. E buscando e organizando a axenda para poder sacarlle o máximo partido. Pero sen dúbida os que para min foron os máis interesantes foron; O mercado laboral e as Certificacións e a Formación Profesional.

Reflexión grupal do tema escollido por Intégrate 2.0

Atopámonos nuhna Europa globalizada, tal vez nesa Europa tan anhelada polo Emperador Carlos V, Carlos I de España. Pois ben, esa foi a poñencia da cal se vai a facer esta pequena reflexión. Europa. As Políticas da Unión Europea.

A poñente Cristina Couto centrou a súa poñencia no emprego e nas oportunidades de movilidade da Unión Europea.

Centrou polo tanto a poñencia nas redes de información a nivel europeo, en cómo financiar ditas accións a nivel de inclusión social e igualdade e por último nas oportunidades e ferramentas para a movilidade.

Enfocou toda a poñencia en principio para toda a cidadanía europea e especificou que unha grande porcentaxe, o 72% recoñecía saber pouco ou moi pouco de Europa.

Posteriormente centrouse nas Redes de Información, de movilidade e nos dereitos para a libre circulación; Grupos específicos, grupos de movilidade como por exemplo a Rede EURES, que foi a que máis interese suscitou no auditorio, e finalmente dos dereitos para a libre circulación na Unión Europea.

Fixo un barrido conceptual tamén polos Fondos e pola Financiación Europea e os seus programas de movilidade, Eramus, Red Euraxess, do Servizo de Voluntariado Europeo dos Eramus de Emprendemento, das Becas e das diversas ferramentas.

Personalmente, non foi unha ponencia das que máis me interesara. Posto que a nivel profesional á hora de levar a cabo todas estas realidades e propostas de movilidade e intercambio laboral ao ámbito no que traballo resúltame ampliamente complexo debido á dependencia, e moitas veces marxinalidade non porpia senón imposta, que presentan dende as súas realidades. Realidades diferentes ou semellantes as nosas. Onde a falta de recursos e de coñecemento de idiomas fan máis complexo a movilidade no ámbito xeográfico da Unión Europea.